Околна среда

Изхвърляне на опаковъчен материал  

Картоните, маркирани със „зелена точка“, могат да се изхвърлят безплатно в подходящите депа за събиране във вашия район.
Символите върху батериите, имат следното значение:       

  • Символът "зачеркнатата кофа за боклук" означава, че батерията не трябва да се изхвърля в битовите отпадъци.     
  • Pb = батерията съдържа повече от 0,004% масов процент олово     
  • Cd = батерията съдържа повече от 0,002% масов процент кадмий     
  • Hg = батерията съдържа повече от 0,0005% масов процент живак.

Изхвърляне на батерии

Моля, обърнете внимание на следното, за да можем да защитим околната среда: Батериите не могат да се изхвърлят с битовите отпадъци. Като краен потребител вие сте законно задължени да върнете батериите. Можете да изхвърлите старите си батерии на всеки обществен пункт за събиране на отпадъци близо до вас безплатно или на всяко място, където се продават батерии. 

Изхвърляне на светещи пръчки

Светещите гривни / светещите пръчки не са токсични или запалими и могат да се изхвърлят с битовите отпадъци. 

Изхвърляне на UV бои за пръскане 

Нашата UV боя за пръскане е професионално произведена в Европа, в съответствие с инструкциите на производителя. Тя е нетоксична и биоразградима. Може да се изхвърли с обикновените битови отпадъци.